Zápis do 1. ročníku školního roku 2023/24

Výsledky zápisu na školní rok 2023/2024

Pro školní rok 2023/24 byli zapsáni do 1. třídy následující žáci:

156

zapsán do 1. ročníku

155

zapsán do 1. ročníku

164

zapsán do 1. ročníku

157

zapsán do 1. ročníku

158

zapsán do 1. ročníku

154

udělen odklad školní docházky na jeden rok

163

zapsán do 1. ročníku

153

udělen odklad školní docházky na jeden rok

159

zapsán do 1. ročníku

160

zapsán do 1. ročníku

161

zapsán do 1. ročníku

162

zapsán do 1. ročníku

Vážení rodiče,

zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 v naší škole bude probíhat:

dne 3. 4. – 4. 4. 2023 od 8.00 do 17.00 hod.

Individuální termín zápisu je možný do 30. 4. 2023 po telefonické domluvě.

Po přijetí žádosti, vydá škola do 31. 5. 2023 „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí“, které obdržíte poštou na adresu, kterou jste uvedli při přihlášení k zápisu.

Požadované dokumenty pro zápis:

  1. občanský průkaz, rodný list dítěte (postačuje prostá kopie)
  2. máte-li potvrzení o odkladu povinné školní docházky dítěte
  3. dvě z doporučení PPP anebo SPC,  a dále odborného lékaře anebo pediatra k vřazení do školy zřízené podle §16,.

V případě, že budete žádat o odklad školní docházky dodejte žádost (ke stažení) o odklad do 31. 5. 2023, (součástí žádosti o odklad je nutné dodání potvrzení PPP nebo SPC a dětského lékaře nebo odborného lékaře).

Žádost o přijetí ke školní docházce – (zápisový lístek) vyplníme společně při zápisu, kde je nutné uvést: jméno a příjmení dítěte, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. jinou korespondenční adresu, podpis osoby, která žádost podává.

Těšíme se na budoucí prvňáčky:)

Předchozí zápisy:

2021

2020

2019

2018

2017

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

  1. Doporučení PPP, SPC, odborného lékaře nebo pediatra k vřazení do školy zřízené podle §16 odstavec 9 školského zákona
  2. Kritérium sourozence.
  3. Kritérium odkladu povinné školní docházky dítěte vydaného naší školou.
  4. Dodržení kapacity školy – počet 10 žáků ve třídě, které je možno přijmout. Přihlášky odevzdané v pozdějším termínu budou posuzovány až po ukončení přijímacího řízení s uchazeči, kteří podali přihlášku v řádném termínu zápisu dětí k plnění povinné školní docházky. Těmito zájemci bude doplňována zbývající volná kapacita školy.

Mgr. Kateřina Karpíšková
ředitelka školy

V Ostravě – Výškovicích
20. 2. 2023

Zápis do 1. ročníku 2023-24