Zápis do 1. ročníku školního roku 2024/25

Vážení rodiče,

zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 v naší škole bude probíhat:

dne 2. 4. – 3. 4. 2024 od 8.00 do 17.00 hod.

Individuální termín zápisu je možný do 30. 4. 2024 po telefonické domluvě.

Po přijetí žádosti, vydá škola do 31. 5. 2024 „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí“, které obdržíte poštou na adresu, kterou jste uvedli při přihlášení k zápisu.

Požadované dokumenty pro zápis:

  1. občanský průkaz, rodný list dítěte (postačuje prostá kopie)
  2. máte-li potvrzení o odkladu povinné školní docházky dítěte
  3. dvě z doporučení PPP anebo SPC,  a dále odborného lékaře anebo pediatra k vřazení do školy zřízené podle §16,.

V případě, že budete žádat o odklad školní docházky dodejte žádost (ke stažení) o odklad do 31. 5. 2023, (součástí žádosti o odklad je nutné dodání potvrzení PPP nebo SPC a dětského lékaře nebo odborného lékaře).

Žádost o přijetí ke školní docházce – (zápisový lístek) vyplníme společně při zápisu, kde je nutné uvést: jméno a příjmení dítěte, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. jinou korespondenční adresu, podpis osoby, která žádost podává.

Těšíme se na budoucí prvňáčky:)

Předchozí zápisy:

2021

2020

2019

2018

2017

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

  1. Doporučení PPP, SPC, odborného lékaře nebo pediatra k vřazení do školy zřízené podle §16 odstavec 9 školského zákona
  2. Kritérium sourozence.
  3. Kritérium odkladu povinné školní docházky dítěte vydaného naší školou.
  4. Dodržení kapacity školy – počet 10 žáků ve třídě, které je možno přijmout. Přihlášky odevzdané v pozdějším termínu budou posuzovány až po ukončení přijímacího řízení s uchazeči, kteří podali přihlášku v řádném termínu zápisu dětí k plnění povinné školní docházky. Těmito zájemci bude doplňována zbývající volná kapacita školy.

Mgr. Kateřina Karpíšková
ředitelka školy

V Ostravě – Výškovicích
20. 2. 2024