Ochrana osobních údajů (GDPR)

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

 1. Obecné nařízení
  Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.
 2. Důvody zpracování osobních údajů
  Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

  • na základě právního předpisu nebo
  • na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků.

  Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky).

  1. 2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona
   • školní matrika,
   • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání, přestupu a jeho ukončování,
   • třídní kniha,
   • záznamy z pedagogických rad, zápisy výchovných komisí
   • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.
  2. 2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů
   • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,
   • podklady žáků pro vyšetření v PPP, SPC
   • hlášení trestných činů, neomluvená absence,
   • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.
  3. 2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu
   • jména osob, které budou odvádět dítě ze školy, školní družiny,
   • fotografie a audiovizuální materiál
   • seznamy žáků na soutěžích a olympiádách
   • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách,
   • číslo bankovního účtu zákonných zástupců pro účel školního stravování a zhotovení smlouvy
 3. Podepsání informovaného souhlasu
  Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytováním některých osobních údajů.
 4. Práva žáků a zákonných zástupců
  Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
  Viz dokument: Poučení o právech zákonných zástupců dětí/žáků školy při zpracování osobních údajů
 5. Zabezpečení osobních údajů
  Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:
  · uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
  · nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
  · osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
  · shromažďování pouze nezbytných osobních údajů (například seznam žáků bez rodných čísel),
  · již nepotřebné údaje skartovat,
  · zachovávat mlčenlivost o údajích,
  · neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
  · školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,
  · ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.
 6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů = škola musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.
  Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitel školy.
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

Pověřenec:
Top Priority, s.r.o.
Táboritská 880/14
130 00 Praha 3
IČ 01618962
Konkrétní osobou, ze stany poskytovatele bude: Otto Rechberg,
mail: orechberg@toppriority.cz, tel: 724 228 582.

V Ostravě 22. 5. 2018     Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Karpíšková