Deváťáci se zapojí do výzkumu UK

Zapojení do výzkumu

Deváťáci se zapojí do výzkumu UK

Deváťáci se zapojí do celonárodního výzkumu Univerzity Karlovy

(informace pro rodiče)

„Vážení rodiče a zákonní zástupci, naše škola se bude podílet na realizaci celonárodního výzkumu s podporou Grantové agentury České republiky: Analýza determinantů sebehodnocení znalostí anglického jazyka a motivace k učení se anglickému jazyku (grant č.: 20-05484S).

Výzkumníci z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy by rádi s využitím nové výzkumné metody u žáků 9. ročníků základních škol, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií zjistili jejich postoje a motivaci k učení se anglickému jazyku, úroveň jejich znalostí a dovedností v anglickém jazyce a současně by též rádi zjistili, jak své znalosti a dovednosti v oblasti anglického jazyka sami hodnotí.

Výzkum bude realizován formou elektronického dotazníku. Celé výzkumné šetření bude anonymní, žáci budou reprezentováni číselnými kódy. Žák tedy nebude nikde vyplňovat své jméno ani jiné osobní údaje, tudíž nebude možné zjistit, jak odpovídal právě daný žák.

Všechna získaná data budou použita výhradně pro výzkumné účely a publikovány budou pouze souhrnné výsledky za všechny školy dohromady.

Vyplnění dotazníku je pro žáky dobrovolné. Každý žák bude před započetím výzkumu poskytovat svůj

dobrovolný souhlas s účastí. Zároveň může žák kdykoliv přestat dotazník vyplňovat, práci přerušit a své dosavadní odpovědi smazat. Přerušení práce či neúčast v šetření pro žáka nebude mít žádné negativní důsledky.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Mgr. Hanu Eliášovou, která má výzkum na starost.

hana.eliasova@pohodovaskola.eu

Děkuji všem za vstřícnost

Mgr. Kateřina Karpíšková

Ředitelka školy

Zapojení do výzkumu