Výzva 56 – Kniha bude můj kamarád

V průběhu roku 2015 se naše škola zapojila do projektu – výzvy č. 56  z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Kniha bude můj kamarád, který probíhal od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015.

Z nabídky šablon klíčových aktivit jsme si vybrali dvě následující:

  • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
  • Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

Dílna čtení

měla především motivační význam pro děti, aby rozvinula vědomé čtenářství a aby získaly kladný vztah k četbě. Pokud měli žáci nechuť ke čtení, začínali číst knihy s více ilustracemi, s menším obsahem textu anebo komiksy. Podstatné bylo, že žák čte. Postupně jsme mu  předkládali knihy přiměřené věku a pomáhali mu s výběrem s ohledem na zájmy žáka.

Zprvu jsme využívali školní knihovnu, kterou jsme díky peněz z projektu značně rozšířili a doplnili (jsou zde zastoupeny knihy pro malé i velké čtenáře, od příběhů, komiksů až po fantasy literaturu nebo dětské detektivky), ale naučili jsme žáky navštěvovat i místní městskou knihovnu, kde se seznámili s provozem, nabídkou a možnostmi knihovny.

V hodinách dílen čtení žáci četli přiměřené texty potichu i nahlas, zjišťovali jsme porozumění a učili se rozlišovat podstatné informace v textu a zaznamenávat je, vyjadřovat své pocity, formulovat myšlenky a názory v logickém sledu. Neopomněli jsme ani umění naslouchat promluvám druhých a pak se zapojovat do diskuse.

Stínování

Aktivita podporuje pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností přístupů a metod ve výuce předmětů matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Naši učitelé se inspirovali na Slovensku  a kolegyně zvolily speciální zařízení – školy, které se také zaměřují na odbornou pomoc žákům s ADHD, ADD, poruchami chování, poruchami učení a poruchami emocionálního a sociálního vývoje.

Jedna skupina pedagožek stínovala na Súkromné ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti v Prešově. Při této týdenní stáži si prohlédly školu, byly samozřejmě i ve výuce, mohly porozprávět s dětmi i svými slovenskými kolegy. Přivezly s sebou nové zkušenosti, nápady, náměty.

Druhá skupina kolegyň se vydala do Bratislavy do Liečebno-výchovného sanatoria (LVS). Jedná se o internátní školské zařízení s celoročním provozem a v současné době jsou zde umístěni pouze chlapci. Cíl a očekávání absolvované stáže byl splněn, protože si ověřily správnost přístupů, metod a forem práce u dětí s ADHD i v jiném než známém prostředí naší školy. Naši učitelé se také mohli seznámit i s bratislavskými muzei, památkami.