INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Od 12. 4. 2021 probíhá na škole testování žáků antigenními testy na negativní přítomnost coronaviru.

 • Testování probíhá 2 x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek
 • Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním svého dítěte, vyjádří svůj nesouhlas písemně (e-mail)

  – tento žák zůstává doma, absence mu bude omluvena a budou mu zasílány úkoly a učební látka

  – zákonný zástupce v tom případě nemá nárok na ošetřovné

 • Objeví-li-se u žáka pozitivní test, nemůže se zúčastnit výuky a odchází domů. Zákonný zástupce o této skutečnosti informuje dětského praktického lékaře
 • Bude-li pozitivní test v pondělí – bude žák v izolaci
 • Bude-li pozitivní text ve čtvrtek, odchází do karantény celá třída
 • Žákům I.-III. třídy mohou při testování pomoci rodiče

Manuál k testování Testovací diagram (pdf)

Informační povinnost správce osobních údajů

Při provádění testování na onemocnění COVID-19 na našem pracovišti dochází ke zpracování osobních údajů dětí – žáků školy. V souladu s článkem 13 nařízení GDPR Vám poskytujeme informace o účelu zpracování těchto osobních údajů.

Správcem u tohoto zpracování je Základní škola, Ostrava-Výškovice, s.r.o., 29. dubna 33, IČ: 25376420 (dále jen „Správce“).

Při testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování následujících osobní údajů žáků školy:

 • Datum provedení testu
 • Jméno
 • Příjmení
 • Zdravotní pojišťovna
 • Výsledek testu – negativní/pozitivní

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí ve škole a přijímání opatření k předcházení rizikům a vytváření bezpečných podmínek pro vzdělávání;

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě plnění právní povinnosti, která pro Správce plyne z §101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN.

V případě, že nejste spokojeni s tím, jakým způsobem jsme zpracovali Vaše osobní údaje, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaší stížností se budeme zabývat a spolupracovat, za účelem vyřešení Vaší záležitosti.

Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:

Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz

Osobní údaje vztahující se k samotestování žáků na onemocnění COVID-19 budou Správcem uchovávány nejdéle po dobu platnosti mimořádného opatření za účelem prokázání plnění tohoto mimořádného opatření.

V Ostravě dne 12 . dubna 2021